Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TATOEAGES, PIERCINGS EN ANDERE COSMETISCHE BEHANDELINGEN

 

  1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1.1 DAMADA Tattoo & Body Art: een man/vrouw firma bestaande uit de vennoten Maria Cardo Baas en David Di Folco, gevestigd op de Burg. Mollemanpassage 6 te Heerhugowaard, alsmede al haar nevenvestigingen.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan DAMADA Tattoo & Body Art tot het laten aanbrengen van een tatoeage of piercing alsook die door DAMADA Tattoo & Body Art wordt behandeld of aan wie DAMADA Tattoo & Body Art producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen DAMADA Tattoo & Body Art en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage, piercing of andere cosmetische behandeling.

 

  1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DAMADA Tattoo & Body Art en Opdrachtgever, waarbij DAMADA Tattoo & Body Art als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van DAMADA Tattoo & Body Art worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door DAMADA Tattoo & Body Art worden zonder enige uitzondering geleverd door DAMADA Tattoo & Body Art en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens DAMADA Tattoo & Body Art zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met DAMADA Tattoo & Body Art aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door DAMADA Tattoo & Body Art gehanteerde Algemene Voorwaarden.

 

  1. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan DAMADA Tattoo & Body Art worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan DAMADA Tattoo & Body Art tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens DAMADA Tattoo & Body Art aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan DAMADA Tattoo & Body Art tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van DAMADA Tattoo & Body Art of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door DAMADA Tattoo & Body Art te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 In het geval de persoon die door DAMADA Tattoo & Body Art wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar is, vindt de behandeling/levering door DAMADA Tattoo & Body Art uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als Opdrachtgever. Dit geldt uitsluitend voor piercings. DAMADA Tattoo & Body Art brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 DAMADA Tattoo & Body Art behandelt geen kinderen jonger dan 12 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.7 DAMADA Tattoo & Body Art heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft DAMADA Tattoo & Body Art het recht de Opdracht te weigeren.

  

  1. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan DAMADA Tattoo & Body Art erkent Opdrachtgever dat DAMADA Tattoo & Body Art een inspanningsverbintenis heeft. DAMADA Tattoo & Body Art zal zich naar beste kunnen, inspannen, om het beoogde resultaat te bereiken. DAMADA Tattoo & Body Art kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Alleen bij cosmetische behandelingen krijgt de Opdrachtgever de mogelijkheid om kosteloos eventuele kleine oneffenheden tijdens de nabehandeling, die door DAMADA Tattoo & Body Art aangeboden wordt binnen 2-4 weken na eerste behandelingsdatum, te laten corrigeren c.q. bijwerken. Alle opeenvolgende cosmetische behandelingen, op verzoek van opdrachtgever, t.b.v. correcties, bijwerkingen en/of toevoegingen, zullen in rekening worden gebracht. Voor het bijwerken van tatoeages wordt een kleine vergoeding gevraagd voor benodigd materiaal en tijd. DAMADA Tattoo & Body Art is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten. 

 4.2 Voor het geval DAMADA Tattoo & Body Art aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat DAMADA Tattoo & Body Art voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede DAMADA Tattoo & Body Art terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

4.4 DAMADA Tattoo & Body Art bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

 

  1. Garantie

DAMADA Tattoo & Body Art gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

 

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen DAMADA Tattoo & Body Art en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Alkmaar, behoudens indien DAMADA Tattoo & Body Art als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

 

  1. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

  1. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van DAMADA Tattoo & Body Art en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op www.voorwaarden.net.